Peniafobie: de afwijzing van en minachting voor de armen

Waarom wijzen sommige landen immigranten af ? Filosoof Adela Cortina stelt dat deze afkeer te wijten is aan hun armoede.
Peniafobie: de afwijzing van en minachting voor de armen

Laatste update: 29 maart, 2023

Peniafobie is een neologisme gevormd uit de samenvoeging van twee Griekse termen: áporos (zonder middelen) en fobos (angst). Het betekent haat, angst, afkeer of vijandigheid jegens armen, behoeftigen of hulpelozen.

De eerste die dit nieuwe begrip gebruikte en verspreidde was de filosofe en professor aan de Universiteit van Valencia, Adela Cortina, in de jaren negentig. Haar doel was deze houding te onderscheiden van andere discriminerende uitingen, zoals xenofobie (Engelse link) of racisme.

In die zin meent Cortina dat daden van xenofobie, racisme en afwijzing van immigranten of vluchtelingen eigenlijk uitingen zijn van een afkeer die niet optreedt vanwege hun toestand als buitenlander, maar om het simpele feit dat ze arm zijn.

In 2017 koos de Urgent Spanish Foundation Peniafobie als woord van het jaar, om de aandacht te vestigen op dit verschijnsel. Daarnaast maakt de term al deel uit van het Woordenboek van de Spaanse taal en in hetzelfde jaar keurde de Spaanse Senaat een motie goed waarin werd opgeroepen peniafobie op te nemen als verzwarende omstandigheid in het Wetboek van Strafrecht.

Hoe uit peniafobie zich?

In het dagelijks leven manifesteert peniafobie zich in een tweeledige houding. Ten eerste komt het voor in de neiging om partij te kiezen voor de beter gesitueerden, van wie enig voordeel kan worden verkregen; en ten tweede is het zichtbaar in de neiging om de meest kwetsbaren te negeren, die niet in staat lijken iets terug te doen.

Daarom is voor velen de afwijzing van immigranten niet omdat ze buitenlanders zijn, maar omdat ze niets te bieden hebben. Geen enkel land weigert bijvoorbeeld een Arabische sjeik zich in zijn land te laten vestigen, noch wordt een beroemde buitenlandse voetballer een verblijfsvergunning geweigerd.

Bovendien meren jachten zonder problemen aan aan de rijke kust van de Middellandse Zee, terwijl ballingen zinken als ze daar proberen te komen.

Op dit punt vraagt Cortina zich af wat er schuilgaat achter deze dubbele standaard van acceptatie en afwijzing van immigranten. Worden sommigen afgewezen omdat ze buitenlanders zijn of gewoon omdat ze arm zijn?

De auteur antwoordt op deze vraag door te stellen dat “de armen worden afgewezen, zelfs als ze uit de eigen familie komen.” Met andere woorden, in plaats van gastvrijheid op te wekken, wekken de armen afwijzing en vijandigheid op.

We denken dat je dit artikel misschien ook leuk vindt om te lezen:
Zwangerschap: gevoelens van afwijzing naar je partner

Mogelijke oorzaken van peniafobie

Handen van een bedelaar
Armoede wekt afwijzing op, omdat men aanneemt dat er niets van de ander terug te krijgen is.

De oorzaken van aporafobie zijn niet erg duidelijk. Er zijn echter enkele hypotheses voorgesteld, die we hieronder zullen bespreken.

Een xenofoob brein

Op grond van de neurowetenschappen zegt Cortina dat de hersenen een xenofobe component hebben als overlevingsmechanisme. Dat wil zeggen dat mensen een biologische neiging hebben zich te omringen met mensen met wie ze meer affiniteit voelen.

Dit betekent dat we geneigd zijn ons te groeperen met mensen die dezelfde taal spreken, een vergelijkbare fysionomie hebben, dezelfde cultuur hebben, enz. Daarom is het waarschijnlijk dat degenen die van ons verschillen een vorm van afwijzing veroorzaken. De hersenen kunnen hen interpreteren als een bedreiging.

Deze verklaring alleen rechtvaardigt echter niet de aanwezigheid van peniafobie. Het is belangrijk op te merken dat mensen rationele dieren zijn met een sterke empathische component. We zijn in staat om voor anderen te zorgen, ongeacht onze verschillen.

De afwezigheid van wederkerigheid

Cortina stelt dat peniafobie gebaseerd is op het principe van wederkerigheid en economische uitwisseling. Mensen moeten een nut hebben in het systeem.

De armen, omdat ze geen middelen hebben, worden daarom afgewezen omdat ze volgens dit perspectief niets te bieden hebben aan de samenleving. Met andere woorden, de armen zijn degenen die niet de middelen hebben om terug te geven wat hun gegeven wordt.

Cognitieve dissonantie

Vanuit psychologisch oogpunt is gesuggereerd dat peniafobie ook het gevolg zou kunnen zijn van cognitieve dissonantie. Dit wordt gedefinieerd als een psychologische verstoring die ervaren wordt wanneer we twee onverenigbare ideeën hebben of gedrag dat onverenigbaar is met ons geloofssysteem.

In het geval van peniafobie is er een waargenomen discrepantie tussen hoe iemand zichzelf ziet (“ik ben een goed mens”) en zijn gedrag (“ik help niet of kijk de andere kant op als ik een kwetsbaar persoon tegenkom”). Dit conflict kan ertoe leiden dat we op zoek gaan naar rechtvaardigingen om het dissonante gedrag te rationaliseren, waardoor redenen ontstaan om arme mensen af te wijzen.

Politieke ideologieën

Vanuit ideologisch oogpunt gaat het neoliberale denken (gebaseerd op individualisme, concurrentievermogen en meritocratie) ervan uit dat succes alleen afhangt van wil, inspanning en talent.  Sociaal-economische omstandigheden hebben er volgens deze stroming niets mee te maken .

In plaats van armoede te begrijpen als een sociaal falen, reageren we daarom door de armen te verachten en de schuld te geven van hun situatie. Of in het beste geval doen we dat door aan te nemen dat zij er op zijn minst een beetje verantwoordelijk voor zijn.

Vind je dit artikel leuk? Misschien vind je het ook leuk om dit artikel te lezen:
Gelotofobie: Hoe de angst te overwinnen om uitgelachen te worden

Sociale en persoonlijke gevolgen

Peniafobie de afwijzing van en minachting voor de armen
Slachtoffers van peniafobie komen in een spiraal van verdriet, depressie en stress door de voortdurende afwijzing die ze ondergaan.

 

 

Peniafobie is een verschijnsel dat de vicieuze cirkel van uitsluiting en marginalisering voedt. Ten eerste omdat het een negatief effect heeft op het gevoel van eigenwaarde van mensen. Dat voedt zich vervolgens weer in de spiraal van verloedering.

Ten tweede omdat afwijzing reïntegratie in de samenleving belemmert. Armoede wordt aangenomen als een permanent en onveranderlijk kenmerk van de identiteit van mensen.

Het op peniafobie gebaseerde discours leidt tot ontmenselijking en objectivering van mensen. De ernstigste versie ervan kan verbaal of fysiek geweld uitlokken, met spot, beledigingen, vernedering of fysieke agressie.

Dergelijke agressie heeft op haar beurt ernstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de slachtoffers.  Zij ervaren vaak een gevoel van hulpeloosheid en kwetsbaarheid, angst, angst, depressie of zelfs zelfmoordgedachten.

Hoe peniafobie te overwinnen

Adela Cortina stelt voor dat de beste manier om peniafobie te beëindigen bestaat uit formeel en informeel onderwijs. Dus zowel op scholen, universiteiten, als in de media en via sociale netwerken. Mededogen en altruïsme moeten daar worden gecultiveerd.

Ondertussen moeten we het valse geloof ontmantelen dat de armen niets te bieden hebben. Cortina bevestigt dat er geen mens is die niet in staat is iets waardevols te bieden. Als we dat niet kunnen zien, komt dat omdat we ons gezichtsvermogen moeten aanscherpen.

Mededogen en empathie worden tenietgedaan als we geloven dat de armen schuld hebben aan hun armoede. Daarom moeten we, om tot een meer compassievolle wereld te komen, ons eigen geloofssysteem in twijfel trekken en heroverwegen.

De ideologie dat armoede niet het resultaat is van structurele omstandigheden, maar het resultaat van indolentie, individuele fouten of persoonlijke schuld, moedigt aan om de armen als een bedreiging te zien. Hen de schuld geven moedigt hen dus alleen maar aan om genegeerd te worden – of erger – zelfs vervolgd.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Cortina A. Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós, 2017.
  • Del Prado, L. (2019). Adela Cortina: Aporofobia, el rechazo al pobre. Comunitania: Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales, (17), 161-164.
  • Esquembre, C. O. (2019). La aporofobia como desafío antropológico. De la lógica de la cooperación a la lógica del reconocimiento. Daimon Revista Internacional De Filosofía, (77), 215-224.
  • Rojas D. Aporofobia, el rechazo al pobre. Rev. filos. [Internet]. 2018 [cosultado 19 oct 2021] 74: 319-321. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602018000100319
  • Valverde, E. M. P., Librero, A. B. N., Ordaz, R. G., Macho, A. Y., & González, Á. J. (2019). Detección de la discriminación hacia los pobres,«aporofobia». Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales77(151), 417-430.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.