Ontologie: wat het is, haar kenmerken en representatieve denkers

Ontologie richt zich op de studie van het zijn, van alles wat bestaat, evenals de relaties tussen entiteiten. We leggen het hier uit.
Ontologie: wat het is, haar kenmerken en representatieve denkers

Laatste update: 24 april, 2023

Ontologie is een tak van de filosofie die de aard van het zijn en zijn eigenschappen bestudeert. De term werd in 1606 bedacht door de Duitse filosoof Jacob Lorhard, in zijn werk Ogdoas scholastica. Het verwijst naar de samenvoeging van de Griekse woorden ontos ( wat “entiteit” of “dat wat is” betekent) en logos (wat “wetenschap” of “theorie” betekent).

De studie of wetenschap van het zijn gaat echter terug tot de oudheid, vooral met Aristoteles’ Metafysica, die een theorie bevat van de algemene principes van het denken en een theorie van het zijn als zijnde.

Enkele van de vragen die de ontologie probeert te beantwoorden zijn de volgende:

 • Wat is materie?
 • Wat is ruimte-tijd?
 • Voldoen alle gebeurtenissen aan een of andere wetmatigheid?
 • Wat maakt een object echt?
 • Bestaat God?
 • Bestaan er mentale entiteiten, zoals ideeën en gedachten?

Hieronder zullen we alle kenmerken en doelstellingen van deze discipline nader bekijken, evenals haar belangrijkste exponenten.

De kenmerken van ontologie

Aristoteles
Aristoteles’ tekst Metafysica is wellicht de eerste aanwijzing voor ontologie als filosofische tak.

Om beter te begrijpen waar deze discipline over gaat, zullen we eerst haar belangrijkste kenmerken presenteren:

 • Dit is een tak van de filosofie die zich richt op de studie van het zijn, of van wat er bestaat. Het is een tak van de filosofie die zich richt op de studie van het zijn, van wat bestaat, en van de relaties tussen entiteiten.
 • Het omvat een reeks filosofische standpunten die proberen een verklaring te geven van het zijn als zijnde.
 • Het analyseert een verscheidenheid aan objecten, die abstract (zoals getallen) of concreet (gevormd door materie) kunnen zijn.
 • Het ontwikkelt zijn concepten door middel van dichotomieën – dat wil zeggen, door begrippen die tegenover andere staan. Dat kunnen bijvoorbeeld particulariteit versus universaliteit zijn, abstractie versus concreetheid, of mogelijkheid versus noodzakelijkheid.
 • Ontologen proberen meestal vast te stellen welke de hoogste categorieën of geslachten zijn (b.v. stoffen, eigenschappen, relaties, stand van zaken) en hoe die een systeem van categorieën vormen dat een omvattende classificatie van alle entiteiten oplevert.

Er zijn verschillende soorten ontologieën:

 • Monocategorische ontologieën. Zij houden vast aan het feit dat er maar één basiscategorie is.
 • Polycategorische ontologieën. Deze staan haaks op de vorige.
 • Hiërarchische ontologieën. Zij bevestigen dat sommige entiteiten op een fundamenteler niveau bestaan en dat andere entiteiten daarvan afhankelijk zijn.
 • Platte ontologieën. Zij ontkennen die bevoorrechte status aan elke entiteit.

Enkele ontologische problemen

Ontologische problemen zijn die vragen die moeilijk te beantwoorden zijn en waarvan de oplossing probeert de aard van het wezen van een willekeurige entiteit vast te stellen. Om ze te beantwoorden hebben veel filosofen gebruik gemaakt van logica en creativiteit.

Hoewel in de laatste decennia wetenschappelijke bevindingen een uitstekende referentie zijn geweest om ontologische theorieën te formuleren.

Abstracte entiteiten

Binnen de ontologie worden 2 soorten entiteiten onderscheiden: abstracte en concrete. Onder de eerste vinden we getallen, verzamelingen, gedachten en concepten; terwijl de laatste materiële entiteiten zijn, zoals een stoel, een boom en de planeten.

Er is echter nog steeds geen overeenstemming over de vraag wanneer een entiteit abstract en wanneer concreet is. Bovendien is er ook geen overeenstemming over de vraag of abstracte entiteiten wel bestaan en, als ze bestaan, welke dan bestaan.

De niveaus van materie

Als we een concreet voorwerp tegenkomen kunnen we weten waar het van gemaakt is. Een tafel kan bijvoorbeeld gemaakt zijn van hout, maar dit materiaal is op zijn beurt samengesteld uit een verscheidenheid aan moleculen en atomen.

Moeten we dan aannemen dat wat bestaat een tafel is? Of zou het correcter zijn om te zeggen dat wat bestaat een verzameling moleculen is? Of een verscheidenheid aan atomen? Dit argument kan worden uitgebreid tot vele andere materiële entiteiten.

Universelen

Universelen, ook wel eigenschappen, attributen of kwaliteiten genoemd, zijn de veronderstelde referenten van predikaten, zoals “rood,” “glad,” “insect,” “ouder,” enz.

In de ontologie wordt het bestaan van universelen voorgesteld om onze manier van verwijzen naar individuen of objecten te rechtvaardigen. Als we bijvoorbeeld zeggen dat een roos rood is, kunnen we deze bewering rechtvaardigen door te stellen dat de bloem het rode universele bezit of dat het rode universele in de roos aanwezig is.

Bovendien kunnen we van verschillende dingen zeggen dat ze allemaal rood zijn, omdat het rode universele, dat iets anders is dan de dingen zelf, in al die dingen aanwezig is. Nu gaat het probleem van universalia over de vraag of ze bestaan. Zo ja, wat is dan hun aard?

Hierover bestaan verschillende ontologische standpunten. Sommigen verdedigen dat ze in de dingen bestaan; anderen nemen aan dat ze er onafhankelijk van zijn; weer anderen beweren dat ze in onze geest zitten.

Het bestaan van de geest

Iedereen zou kunnen beweren dat de menselijke geest bestaat en dat hij zich in de hersenen bevindt. Maar waarom kunnen we hem niet zien als we dit orgaan bestuderen?

De ontologische vragen die rond dit onderwerp rijzen zijn of het mentale een illusie is en of alles wat we tegenwoordig in mentale termen beschrijven teruggebracht kan worden tot de fysieke processen die de wetenschap waarneemt. Of is de geest iets dat werkelijk bestaat, maar immaterieel en niet waarneembaar is?

Vertegenwoordigers van de ontologie

Thomas van Aquino
Thomas van Aquino was een vertegenwoordiger van de ontologie in de Middeleeuwen.

Zoals we in het begin al zeiden, gaat de ontologie terug tot de Griekse oudheid. In het bijzonder toen de Griekse filosoof Aristoteles haar doopte onder de naam eerste filosofie.

Voor deze grote denker is eerste filosofie de wetenschap die bestudeert wat is zoals iets is en voegt daaraan toe dat ze niet geïdentificeerd wordt met een van de bijzondere disciplines (zoals wiskunde of natuurkunde). Want zij bezit het meest uitgebreide en minst begrijpelijke studieobject dat kan bestaan: het zijn.

Dat gezegd hebbende, kan Aristoteles beschouwd worden als de grondlegger van de ontologie in de westerse filosofie, want hij stelde zich onder meer ten doel de eerste beginselen te bestuderen van al wat bestaat.

Later, in de Middeleeuwen, werd de ontologie sterk beïnvloed door Aristotelische concepten, en tot haar grootste exponenten behoren Thomas van Aquino, Duns Scotus, en Willem van Ockham.

Later, in de Moderne Tijd, beschouwt men de ontologie als een meer apart domein van de filosofie. In deze tijd waren veel ontologische theorieën rationalistisch, in die zin dat ze een deductieve structuur deelden: vanuit een kleine verzameling principes of axioma’s naar een ware conclusie. De meest prominente vertegenwoordigers van de moderne ontologie zijn Descartes, Spinoza en Immanuel Kant.

Ontologie om meer te weten te komen over de menselijke ervaring

Ontologie is een zeer belangrijke discipline. De reden hiervoor is omdat ze zich bezighoudt met zoiets complex en raadselachtigs als het zijn en bestaan van dingen. Haar theorieën helpen ons niet alleen om de ons omringende werkelijkheid te verklaren en te begrijpen, maar ook om onszelf als mens te kennen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.