Democritus: leven, bijdragen en citaten van de lachende filosoof van Griekenland

Democritus van Abdera was een filosoof en polymath uit het oude Griekenland die belangrijke bijdragen leverde aan de moderne wetenschap. Hier zijn zijn meest waardevolle reflecties.
Democritus: leven, bijdragen en citaten van de lachende filosoof van Griekenland

Laatste update: 11 mei, 2023

Democritus van Abdera (460 BC – 370 BC) stond ook bekend als “de lachende filosoof” vanwege zijn neiging te lachen om de onwetendheid van de wereld en vreugde te beschouwen als het doel van het leven.

Een van zijn belangrijkste bijdragen is zijn atomistische opvatting van het universum, die stelt dat alles wat bestaat is samengesteld uit atomen en leegte. Om deze reden wordt hij beschouwd als de “vader van de natuurkunde” of “vader van de moderne wetenschap”.

Ondanks het feit dat hij een tijdgenoot van Socrates was, wordt zijn gedachtegang toegeschreven aan de pre-Socratische natuurfilosofie. Zijn filosofische beschouwingen lijken meer op die van deze denkers.

Hieronder verdiepen we ons in de bijdragen en gedachtegang van deze grote filosoof. Mis de details niet.

Een korte biografie van Democritus

De exacte geboortedatum van Democritus is niet bekend. Veel auteurs zijn het er echter over eens dat de filosoof leefde tussen 460 v. Chr. en 370 v. Chr. Hij kwam oorspronkelijk uit de stad Abdera, hoofdstad van een Griekse polis gelegen aan de huidige noordkust van Griekenland.

Hij behoorde tot een adellijke familie, dus toen zijn vader stierf erfde hij een aanzienlijke som geld, die hij besteedde aan talrijke reizen naar verre landen om zijn dorst naar kennis te stillen. Er wordt gezegd dat hij door Egypte, Ethiopië, Mesopotamië, Babylon, Chaldea, Perzië en India reisde.

Tijdens zijn reizen kreeg hij de gelegenheid te studeren met Perzische magiërs, Egyptische priesters en Chaldeeuwse geleerden. Hij reisde ook door Griekenland om meer kennis op te doen van hun culturen. In veel van zijn geschriften noemt hij zelfs verschillende Griekse filosofen, zoals Leucippus (die zijn leraar was), Anaxagoras en Hippocrates.

Toen hij terugkeerde van zijn reizen was al zijn erfenis opgebruikt, dus werd hij ondersteund door zijn broer Damascus. Tot zijn leerlingen behoorden Protagoras en Neusiphanes, die op zijn beurt de leraar was van Epicurus.

Ook de exacte sterfdatum van Democritus is onbekend. Veel oude auteurs zijn het er echter over eens dat hij ongeveer 100 jaar leefde. Volgens Hipparchus van Nicaea stierf de goedlachse filosoof in Griekenland, pijnloos, op 109-jarige leeftijd.

Oude Grieken
De reizen van Democritus brachten hem in contact met andere culturen en andere manieren om de wereld te begrijpen, zelfs in zijn eigen geboorteland Griekenland.

Democritus en zijn bijdragen aan filosofie en wetenschap

Democritus staat bekend als een denker met brede interesses, want hij maakte belangrijke beschouwingen over ethiek, natuurkunde, wiskunde, epistemologie, geometrie en muziek. Volgens Diogenes Laertius overschrijden de geschriften van Democritus de 70 werken, zodat hij beschouwd wordt als een encyclopedisch auteur.

Er zijn echter slechts enkele kleine fragmenten bewaard gebleven. Vooral omdat er naar verwezen wordt in de teksten van Aristoteles en Theophrastus. Dat gezegd hebbende, zullen we nu laten zien wat zijn belangrijkste bijdragen aan de filosofie en de wetenschap waren.

Atomisme

Een van de meest relevante bijdragen van Democritus was zijn atomistische visie (Engelse link) op het universum. Volgens de lachende filosoof bestaan materiële lichamen uit atomen, die oneindig kleine entiteiten zijn, ondeelbaar en onwaarneembaar voor de zintuigen, die in het vacuüm bewegen en elkaar afstoten.

Als ze dus met elkaar botsen, vormen ze conglomeraten waaruit andere, complexere materialen ontstaan. Daarom is alle materie die ons omringt en waaruit wij bestaan in werkelijkheid clusters van kleine atomen.

Deze opvatting van het universum werd door veel filosofen uit zijn tijd verworpen. Ze beïnvloedde echter de ontwikkeling van moderne atoomtheorieën, zoals die van Dalton.

De opvatting van het vacuüm

Voor Democritus werd het vacuüm geassocieerd met niet-zijn, terwijl atomen verwezen naar dat wat bestaat. Het vacuüm is dus het stadium waarin vrije deeltjes zich bewegen.

Met deze opvatting van het vacuüm bevestigt hij opnieuw dat de vereniging van atomen bij de vorming van een lichaam eerder een combinatie van hen is, dan een fusie tussen hen. Want deze deeltjes zijn altijd verschillend van elkaar.

In deze zin stelde Democritus ook vast dat het vacuüm aanwezig was in de materie, omdat het datgene zou zijn wat bijdraagt aan de differentiatie van elk atoom en wat hen in staat zou stellen om voortdurend in beweging te zijn.

Het begrip beweging

Tot zijn tijd werd beweging beschouwd als een verschijnsel dat op een punctuele manier tot stand kwam, als gevolg van een bepaalde actie. Democritus en zijn leermeester Leucippus stelden daarentegen voor het eerst vast dat beweging een entiteit is die op zichzelf bestaat. Zo was hij een van de eersten die definieerde wat wij tegenwoordig kennen als de kracht van traagheid.

Democritus’ ethiek

Voor deze denker is het grootste goed dat de mens kan bereiken het interne evenwicht, dat verwijst naar de rust van de ziel (ataraxia). Dit evenwicht wordt gevonden door de hartstochten rationeel te beheersen en voorzichtig te zijn.

Hij maakte ook onderscheid tussen twee soorten genoegens: nuttige en schadelijke. Het juiste onderscheid hiervan en het vermijden van de laatste zijn de manier om geluk te bereiken.

De eerste atheïstische filosoof

Zijn atomistische opvatting van het universum bracht hem ertoe het bestaan te ontkennen van een God die schepper is van alles wat bestaat. Daarom wordt hij beschouwd als de eerste atheïst in de geschiedenis en de eerste materialistische denker.

Volgens Democritus ontstaat de materie uit zichzelf en zijn de veranderingen die lichamen ondergaan niet het gevolg van bovennatuurlijke oorzaken, maar van natuurkundige zaken. Met andere woorden, alle verschijnselen ontstaan door atomen; zelfs de mens en zijn daden.

Theorie van de kennis

Democritus onderscheidde twee soorten kennis:

  • Illegitiem: Deze is ontoereikend en wordt verkregen door de zintuigen. Volgens de filosoof zijn er verschillende percepties van de werkelijkheid, zodat de waarheid kan afhangen van wat het individu waarneemt.
  • Legitiem: Dit is wat verkregen wordt door het intellect, wanneer de gegevens verkregen door de zintuigen geanalyseerd en beredeneerd worden.

Studies in de meetkunde

Hoewel zijn atomistische theorie de grootste invloed had op de wetenschap, mogen we zijn beschouwingen in de meetkunde niet buiten beschouwing laten, die een van de disciplines was die hij het meest onderwees aan zijn leerlingen.

In die tijd werden meetkunde en rekenkunde gebruikt om veel feiten of situaties van de werkelijkheid te verklaren. In dit geval kwam Democritus ertoe kenmerken van geometrische figuren toe te kennen aan abstracte elementen, zoals geur of smaak.

Zo werden ronde en gladde elementen gekenmerkt door een bittere smaak, ronde stoffen door een zoete smaak, terwijl puntige structuren werden geassocieerd met zure en zure smaken.

Het volume van vormen

Door zijn studies in de meetkunde en rekenkunde kon hij een formule vinden om het volume van een piramide uit te drukken. Bovendien ontdekte hij dat deze formule ook kon worden toegepast als men het volume van een kegel wilde weten.

In die zin wordt Democritus de creatie van de volgende stellingen toegedicht:

  • Het volume van een kegel is gelijk aan een derde van het volume van een cilinder met gelijke basis en hoogte.
  • Het volume van een piramide is een derde van het volume van een prisma met gelijke basis en hoogte.
Een prisma
Door zijn analyse in de meetkunde kon hij stellingen uitwerken om piramidematen te berekenen.

Beroemde citaten van Democritus

Ter afsluiting volgen hier enkele van de beroemde citaten die Democritus ons naliet, die zijn filosofische gedachte weergeven:

  • “Alles is verloren als slechte mensen als voorbeeld dienen en de goeden als spot.”
  • “Hij die onrechtvaardig te werk gaat, is ellendiger dan het slachtoffer van zijn onrechtvaardigheid.”
  • “De dappere man is hij die niet alleen zijn vijanden verslaat, maar ook zijn pleziertjes.”
  • “Niets bestaat behalve atomen en lege ruimte; al de rest zijn meningen.”
  • “De natuur is voldoende voor zichzelf; daarom overwint zij, met het minste en zekerste, de uitwassen van de hoop.”
  • “Zelfs als je alleen bent, mag je niets verkeerds zeggen of doen. Leer je meer te schamen voor jezelf dan voor anderen.” 

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.