Unschooling: voordelen en nadelen voor kinderen

Unschooling bepleit het idee dat kinderen hun eigen leren kunnen sturen, in hun eigen tempo, zonder de rigide structuren van het formele onderwijs.
Unschooling: voordelen en nadelen voor kinderen
Maria Alejandra Morgado Cusati

Geschreven en geverifieerd door de filosoof Maria Alejandra Morgado Cusati.

Laatste update: 23 januari, 2023

Unschooling is een onderwijsmethode die het formele onderwijs aan kinderen vervangt door een vrijer en meer geïndividualiseerd leren. Dat wil zeggen, het laat de leerling leren naar eigen wil en interesse, in plaats van gedwongen onderwijsprogramma’s op te leggen of in te voeren, zoals op scholen gebeurt.

In deze zin moedigt men het leerproces aan door middel van alledaagse activiteiten zoals spel, huishoudelijke taken, persoonlijke curiosa, uitstapjes, boeken die het kind interesseren, privélessen, enz. Hierdoor is het een onderwijsmethode geworden die door veel gezinnen over de hele wereld wordt toegepast. Maar, is het echt heilzaam voor kinderen? Hier volgt een gedetailleerde uitleg.

Wat is unschooling?

Unschooling bepleit het idee dat kinderen hun eigen leren kunnen sturen, in hun eigen tempo. Zonder de rigide structuren van het formele onderwijs. Beoefenaars benadrukken door kinderen geïnitieerde activiteiten, in de overtuiging dat hoe individueler het leren, hoe groter de relevantie, de assimilatie en het nut ervan.

In plaats van een leerplan te volgen, krijgen de leerlingen dus een ondersteunende omgeving die hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld stimuleert. Deze onderwijsmethode is echter geen nieuw voorstel, want ze ontstond in de jaren zeventig in het kielzog van de toenmalige milieu- en studentenbewegingen.

In dit geval populariseerde de filosoof en pedagoog Ivan Illich de term in zijn boek “The Unschooling Society (1970).” Daar beschrijft de auteur een onderwijsmodel waarin het kind kiest wat het wil leren, terwijl de volwassene hem of haar begeleidt en ondersteunt.

Illich geloofde ook dat traditioneel onderwijs (waarin jongens en meisjes één leerplan en hetzelfde schema moeten volgen) nieuwsgierigheid en creativiteit ondermijnt, en geen ruimte biedt voor de ontwikkeling van zachte vaardigheden.

De Amerikaanse onderwijzer John Holt publiceerde op zijn beurt in 1977 zijn tijdschrift Growing Without Schooling (GWS), waarin hij uitlegt hoe kinderen effectief kunnen leren buiten de schoolomgeving, door thuisonderwijs en buitenschools onderwijs.

Kortom, voor deze auteurs leren leerlingen door hun levenservaringen, waaronder hun persoonlijke interesses en privé-spel, hun deelname aan sportteams, en door thuis verantwoordelijkheden te aanvaarden en op zich te nemen.

Hoe wordt unschooling beoefend?

Unschooling
Unschooling stelt geïndividualiseerde onderwijsmethoden voor, volgens de voorkeuren van het kind.

Unschooling bevordert geïndividualiseerd leren door kinderen zelf te laten beslissen over wat en hoe ze leren. In die zin is het de rol van de ouder om de leerling een omgeving te bieden die zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid bevordert.

Dit houdt in dat activiteiten en hulpmiddelen worden aangeboden die het leren van nieuwe dingen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het volgende.

  • Boeken aanbieden die hen interesseren
  • Het aangaan van verrijkende gesprekken en dialogen over onderwerpen die het kind interesseren. In dit geval kan het kind praten met ouders, vrienden of mentoren.
  • Het bezoeken van plaatsen die hun nieuwsgierigheid prikkelen of hen kennis verschaffen die hen interesseert, zoals musea of formele banen.
  • Interactie met de natuur en de wereld om hen heen.

Evenzo zijn er bij deze onderwijsmethode geen toetsen of cijfers om de bekwaamheid van het kind te meten. Ook zijn er geen deadlines of doelen gesteld door de leraar. In plaats daarvan beslist de leerling wat hij of zij wil leren en werkt daar in zijn of haar eigen tempo aan.

Voordelen van unschooling

Zoals uitgelegd in een artikel (Engelse link) gepubliceerd in het National Home Education Research Institute, bevordert unschooling een geïndividualiseerd leerproces bij kinderen. Zo is het mogelijk om verschillende voordelen te belichten. Laten we eens kijken.

Geeft prioriteit aan de behoeften van kinderen en respecteert hun leerritme

De manier waarop een kind leert wordt grotendeels bepaald door zijn of haar persoonlijkheidstype en leerstijl. In een traditioneel klaslokaal wordt met deze aspecten niet altijd rekening gehouden als de docent les geeft.

Zo kan een leerling met een visuele leerstijl in het nadeel zijn als de docent een auditieve leerstijl gebruikt. In die zin is unschooling een goed alternatief om het onderwijs aan te passen aan de behoeften en voorkeuren van het kind, waardoor hun leren zinvoller wordt.

Vermijd academische stress

Het is bewezen (Engelse link) dat kinderen stress en angst kunnen ervaren voor schoolbeoordelingen en -eisen. In ernstige gevallen kan academische stress zelfs leiden tot depressies, slaapstoornissen en drugsmisbruik.

In verband hiermee vermindert ongeschoold leren de incidentie van deze negatieve effecten door het afschaffen van cijfers en toetsen op school.

Bevordert nieuwsgierigheid en leergierigheid

Uit een onderzoek (Engelse link) onder gezinnen die ongeschoold leren bleek dat veel ouders hun kinderen omschreven als meer gepassioneerd en bereid om te leren.

Bovendien ontwikkelen ongeschoolde kinderen vaak grotere onderzoeksvaardigheden, omdat ze leren hoe ze bronnen kunnen vinden en hun interesses dieper kunnen onderzoeken.

Bevordert zelfbewustzijn en zelfvertrouwen

Ongeschoolde kinderen proberen volwassenen niet te behagen met hoge cijfers of “goed gedrag.” In plaats daarvan zijn ze geneigd hun eigen voorkeuren en interesses na te streven. Dit helpt hen om niet tot de volwassenheid te hoeven wachten om te beseffen wie ze zijn of wat ze leuk vinden aan zichzelf.

Meer toegang tot de echte wereld

Met unschooling krijgen kinderen meer directe toegang tot de dynamiek van de samenleving en het leven in het algemeen. Dit door actieve interactie met de wereld om hen heen.

Bevordert een veiliger leeromgeving

Deze methode stelt gezinnen in staat om de omgeving te creëren die het beste past bij de behoeften van het kind. Bovendien is de kans kleiner dat het kind betrokken raakt bij gewelddadige handelingen, zoals pesten.

Gezinsnabijheid

In de hierboven geciteerde studie werd ook vastgesteld dat flexibele roosters een meer gezinsgerichte levensstijl bevorderen. Evenzo versterken ondersteunende activiteiten de familiebanden.

Nadelen van unschooling

Moeder onderwijst kind
Het succes van unschooling hangt grotendeels af van de toewijding van de ouders of voogden. Daarom moeten ze voldoende tijd hebben om het uit te voeren.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze onderwijsmethode niet zonder nadelen is. Enkele daarvan bespreken we hieronder.

Gebrek aan structuur

Omdat het een geïndividualiseerde onderwijsmethode is, zijn er geen vooraf bepaalde formules of recepten om het succes van unschooling voor alle gevallen te garanderen. Daarom moeten ouders of mentoren in staat zijn om de echte voorkeuren en behoeften van het kind vast te stellen.

Op die manier kunnen ze het onderwijs daarop afstemmen. Dit vermogen kan echter voor veel gezinnen een uitdaging zijn, wat echt zinvol leren belemmert.

Subjectief onderwijs

Omdat ouders vaak verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen, kan de inhoud die wordt doorgegeven bevooroordeeld zijn. Daarom is het belangrijk dat ze objectief zijn om het onderwijs effectief te laten zijn.

Gebrek aan socialisatie

Een andere zwakte van unschooling is het gebrek aan interactie met leeftijdsgenoten. Dat is cruciaal voor het kind om onder andere sociale dynamiek te leren. Dit aspect kan echter verlicht worden door het kind mogelijkheden te bieden om te socialiseren met andere kinderen en volwassenen.

Vereist tijd en organisatie

Ouders die besluiten hun kinderen te ontscholen hebben niet de vrije tijd die ze krijgen als kinderen naar school gaan. Integendeel, ze moeten vele uren met hun kinderen doorbrengen, ze ondersteunen bij het leren en ze voorzien van leermiddelen.

Met andere woorden, het vereist veel toewijding, bereidheid en een goede organisatie van de tijd, aspecten die veel ouders niet kunnen bieden.

Maatschappelijke kritiek

Deze onderwijsmethode is niet vreemd aan controverse. Veel mensen keuren het af. Daarom is het gebruikelijk dat andere ouders, wier kinderen wel naar school gaan, geloven dat ongeschoolde kinderen hun tijd “verspillen” met spelen en niets leren.

Unschooling: een methode die niet voor alle kinderen is

Unschooling  is een effectieve methode, zolang ze goed wordt uitgevoerd en beantwoordt aan de werkelijke behoeften van het kind. Evenzo moet er rekening mee worden gehouden dat niet alle onderwijsstrategieën voor iedereen effectief zijn.

Daarom is het belangrijk om bij de uitvoering ervan over alle nodige informatie en advies te beschikken. Dit omvat kennis van de wettelijke vereisten van je staat of land om unschooling uit te voeren, als het daar legaal is.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Thomas J. (2017). Parent perspectives: Curriculum and homeschooling approaches.
    nheri.org/home-school-researcher-parent-perspectives-curriculum-and-homeschooling-approaches/
  • Gray P y Riley G. Journal of Unschooling and Alternative Learning [Internet]. 2013 [consultado el 19 de julio de 2022]; 7(14): 1-27. Disponible en: https://jual.nipissingu.ca/2013/01/12/year-2013-volume-7-issue-14/
  • Wood S, Hart S, Little C, Phillips B. Test anxiety and a high-stakes standardized reading comprehension test: A behavioral genetics perspective. Merrill Palmer Q (Wayne State Univ Press) [Internet]. 2016 [consultado el 19 de julio de 2022]; 62(3):233-251. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487000/

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.