Zijn er twee verschillende stammen van het coronavirus?

Een nieuwe studie van de Universiteit van Peking suggereert dat er twee verschillende stammen van het coronavirus zijn en dat de ene agressiever is dan de andere. Europese wetenschappers hebben echter twijfels over deze bevestigingen en hebben zelfs de Chinese onderzoekers verzocht hun verklaringen in te trekken.
Zijn er twee verschillende stammen van het coronavirus?
Leonardo Biolatto

Geschreven en geverifieerd door de arts Leonardo Biolatto.

Laatste update: 27 mei, 2022

Een nieuwe studie van de Universiteit van Peking suggereert de detectie van twee verschillende stammen van het coronavirus. Beide stammen leiden tot de griep die de naam Covid-19 heeft gekregen en die inmiddels is uitgeroepen tot een pandemie.

Jian Lu, bioinformatica-onderzoeker aan de genoemde universiteit, leidde de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift National Science Review. Volgens de studie is een van deze stammen agressiever dan de andere.

Europese wetenschappers hebben echter hun twijfels over de resultaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verzocht voorzichtig te zijn met het naar buiten brengen van dergelijke bevindingen.

Volgens de publicatie betrof deze recente studie het onderzoeken van slechts 103 genetische monsters, wat erg weinig is voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten wezen op het bestaan ​​van twee verschillende stammen van  het coronavirus, die werden aangeduid als S en L.

  • 30% van de monsters kwam overeen met het S-type.
  • 70% kwam overeen met het L-type.

De Chinese wetenschappers die deze nieuwe studie hebben uitgevoerd, hebben type L gecatalogiseerd als de meest agressieve soort, die zich bovendien veel sneller verspreidt. Type S is een oudere soort die al jaren bij de mens aanwezig is. Deze stam veroorzaakte echter nooit ongerustheid gezien de milde symptomen.

De nieuwe studie in China: twee verschillende stammen van het coronavirus

het coronavirus

De nieuwe studie vond plaats aan de Universiteit van Peking en het Pasteur Institute in Shanghai. Het benadrukt het feit dat het type S-coronavirus de oorspronkelijke genetische vorm is, oftewel het originele virus.

Door genetische mutaties, natuurlijke selectie en hercombinaties is type L ontstaan. Dit type (L) kwam vaker voor in de beginfase van de uitbraak in China.

De onderzoekers leggen uit dat de frequentie waarmee type L verschijnt in China lijkt af te nemen. Volgens de verstrekte gegevens waren van de 103 onderzochte monsters 27 monsters afkomstig van gevallen die hadden plaatsgevonden in Wuhan (China)

  • 96% van hen testte positief voor type L.
  • slechts 4% testte positief voor type S.

Tegelijkertijd waren de 73 resterende monsters in het onderzoek afkomstig van gevallen die zich op andere plaatsen dan China hadden voorgedaan. De verdeling van de verschillende stammen van het coronavirus lag hierbij echter heel anders. Terwijl 61,1% overeenkwam met type L, kwam 38,4 procent overeen met type S.

Dit zou erop duiden dat type L, de agressievere soort, zich met minder frequentie buiten China heeft verspreid. Volgens de onderzoekers kan dit komen door de strenge controle- en preventiemaatregelen die in dat land worden toegepast. Het is ook mogelijk dat dit het gevolg is van het feit dat er minder monsters zijn onderzocht op de type S-stam.

De behoefte aan nieuwe studies

Tot nu toe zijn er alleen hypothesen over de aard en voortgang van de twee verschillende stammen van het coronavirus. Daarom sluit de hierboven genoemde studie af met te stellen dat er meer onderzoek nodig is.

De onderzoekers specificeren dat alleen de combinatie van genoomgegevens met epidemiologische informatie en COVID-19 medische dossiers betrouwbare antwoorden kan geven.

Pérez Molina is specialist in infectieziekten in het Ramón en Cajal-ziekenhuis in Madrid en daarnaast lid van de Spaanse Vereniging voor Infectieziekten en Klinische Microbiologie (SEIMC). Hij gaf aan dat het voorkomen van verschillende stammen normaal is bij dit type micro-organismen.

De studie verduidelijkt ook dat het normaal is dat de minst pathogene virussen vaker voorkomen. Dit komt omdat ze zich weten te vestigen onder de bevolking. Tegelijkertijd is het meestal zo dat deze virussen zich wel beter kunnen verspreiden, maar minder dodelijk zijn.

Ontdek meer over de verspreiding: ​​
Hoe de verspreiding van het coronavirus te beperken

Wetenschappelijke controverse over coronavirusstammen

onderzoek naar het coronavirus

Sommige wetenschappers hebben de manier waarop de resultaten van deze nieuwe studie zijn geïnterpreteerd aangevochten. Dokter Isabel Sola wijst erop dat het onderzoek onvoldoende informatie bevat om te concluderen dat het ene type virulenter is dan het andere.

Dokter Sola is directeur van het Coronavirus Laboratorium bij het Nationaal Biotechnologiecentrum van Spanje, dat deel uitmaakt van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad.

Tegelijkertijd wijst Dr. Oscar A. MacLean van de Glasgow University in het Verenigd Koninkrijk erop dat tot op heden 111 mutaties van dit type virus zijn ontstaan. Geen van deze mutaties heeft echter significante epidemische effecten veroorzaakt.

Hij voegt eraan toe dat de nieuwe Chinese studie die twee verschillende stammen van het coronavirus suggereert lijdt aan methodologische beperkingen. Hij wijst op de kleine omvang van de monsters als de grootste fout.

MacLean en zijn team gingen nog verder. Ze vroegen de Chinese wetenschappers om hun conclusies in te trekken, omdat ze alleen maar voor meer verwarring zouden zorgen. Juist nu is het belangrijk om eenduidige informatie en adviezen te geven.

Tegelijkertijd waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de overinterpretatie van deze bevindingen. Bovendien gaf de WHO aan dat de twee stammen in wezen hetzelfde virus zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.